Mūzikas nodaļa

 Carnikavas Mūzikas un mākslas skola ir atklāta pavisam nesen - 2014.gada 1.septembri, kaut ilgstoši darbojusies kā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas filiāle. No 20.gs. 90- tajiem gadiem VJMMS piedāvā Carnikavas apkaimes bērniem apgūt klavierspēli tuvāk dzīvesvietai, t.i Carnikavā, Carnikavas pamatskolā. Bērnu skaitam pieaugot, VJMMS nodarbības mūzikā pārceļas arī uz Carnikavas tautas nama „Ozolaine" telpām. Gadu gaitā VJMMS Carnikavas filiāle kļuva par nozīmīgu kultūrizglītības ieguves vietu Carnikavas novadā. Bērnu un vecāku interesei palielinoties, Carnikavā izveidojās arī ģitāras, vijoles un pūšaminstrumentu spēles programmas. 2011.gadā Carnikavas pašvaldība Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām iegādājas nekustamo īpašumu ēku Jūras ielā 4, Carnikavā, kur tā darbojas līdz šim brīdim.

Mūzikas nodaļas metodiskās komisijas vadītāja jau 6 gadus ir Daiga Brokāne. Klavierspēles nodaļā mācās vislielākais audzēkņu skaits visā skolā. Klavierspēli individuālajās stundās un ansambļa stundās audzēkņi apgūst pie pedagogiem: Daigas Brokānes, Tamāras Āriņas, Ellas Brokānes, Agras Lāces, Marikas Šaripo, Egijas Puzules. Mācību ilgums klavierspēles izglītības programmā ir astoņi (9) gadi. Mācību priekšmeti: Solfedžo — 2 stundas nedēļā Specialitāte 2 stundas nedēļā. Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā (sākot no 3. klases) Mūzikas literatūra sākot no 4. klases. Vispārējās klavieres ir viens no mācību priekšmetiem, kas jāapgūst katram skolas audzēknim, neatkarīgi no izvēlētās instrumentu spēles programmas, izņemot tos, kas jau mācības apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmā klavierspēle.
Stīgu instrumentu nodaļā vijoles spēli pasniedz Igors Doriņš, Daina Birzniece. Mācību laikā, vijolnieki ne reizi vien nomaina savas vijoles, jo augot augumam, jāpiemeklē arī proporcionāli piemērots instruments. Mācības vijoļspēles programmā ilgst astoņus (9) gadus.
Ģitāras skolotājs- Aivars Zīberts. Audzēkņu vidū ģitāras spēle ir ļoti populāra. Mācibas šajā programmā ilgst sešus (7) gadus. Mācību priekšmeti: Solfedžo 2 stundas nedēļā Specialitāte 2 stundas nedēļā Kolektivā muzicēšana 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases) Mūzikas literatūra sākot no 2. klases Vispārējās klavieres — 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)
Pūšaminstnunentu spēles nodaļā saksofonspēli pasniedz Ieva Sloka, trompetes spēli-Kārlis Jēkabsons, flautas spēli- Aiva Zauberga. Mācību ilgums visās pūšaminstrumentu izglītības programmās ir seši (7)gadi. Mācību priekšmeti: Solfedžo 2 stundas nedēļā Specialitāte — 2 stundas nedēļā Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases) Mūzikas literatūra sākot no 2. klases. Vispārējās klavieres 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases).
Sitaminstrumentu spēli pasniedz Ernests Mediņš. Sitaminstrumentu nodaļā ir gan melodiski, gan ritmiski instrumenti. Audzēkņiem iespējams apgūt dažādu sitaminstrumentu spēles pamatprasmes, attīstīt gan muzikālo dzirdi, atmiņu, gan ritma izjūtu. Mācību ilgums sitaminstrumentu izglītības programmā ir seši (7) gadi. Mācību priekšmeti: Solfedžo — 2 stundas nedēļā Specialitāte — 2 stundas nedēļā Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases) Mūzikas literatūra — sākot no 2. klases Vispārējās klavieres — 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases).
Teorijas nodaļā solfedžo un kori pasniedz Maija Kluša, mūzikas literatūru- Eleonora Širškova. Koncertmeistare- Egija Puzule. Carnikavas Mūzikas un mākslas skola ir atklāta pavisam nesen 2014.gada 1.septembri, kaut ilgstoši darbojusies kā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas filiāle. Līdz ar to citi, specifiskie sasniegumi sagaidāmi tuvākajos gados, bet šobrīd Skolas specifika izceļas ar atzīstamu līmeni klavieru specialitātē (panākumi konkursos, festivālos). Daiga Brokāne, Tamāra Āriņa, Ella Brokāne, Agra Lāce, Maija Kluša, Eleonora Širškova, Aiva Zauberga, Aivars Zīberts- jau ilgus gadus strādā Carnikavā.
Gandrīz katru gadu skolu absolvēja audzēkņi, kas arī turpmākā dzīves gaitā tieši vai netieši saistija savu dzīvi ar mūziku. Daži stājās J.Mediņa mūzikas vidusskolā, Doma koru skolā, un turpmāk stājās Mūzikas Akadēmija un atgriežas Carnikavā jau ka skolotājas- Marika Šaripo, Ilva Ļevčonoka (pedagogs A.Lāce). Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā mācības turpina carnikaviete klavieru specialitātes audzēkne K.Krūzmētra. Pagājušogad Marta Balode iestājās J.Mediņa mūzikas vidusskolā klavieru nodaļā (pedagogs D.Brokāne). Skola piedalās starptautiskajos un reģionālajos konkursos un festivālos. Ir panākumi un godalgotās vietas. Ar Carnikavas Domes atbalstu un Eirofonda projektu tika iegādāti mūzikas instrumenti, skolas rekvizīts, mēbeles, skolas telpās tika iztaisīts neliels remonts. 2015./16. mācibu gadā mūzikas nodaļas audzēkņu skaits pietuvinājās ciparam 100. Skola organizē un piedalās novada pasākumos un koncertos. Nēģu svētku gājiens, koncerti pamatskolā, bērnudārzā, Tautas namā „Ozolaine", viesu koncerti Rīgā, Ropažos, Garkalnē, piedalīšanās TV šovā „Radīti mūzikai„. Skolā īsteno apstiprinātas un saskaņotas 6-8 gadīgas profesionālās ievirzes izglītības programmas. 2014. gadā Skola tika akreditēta uz maksimālo gadu skaitu- 6 gadi. Skolā strādā radoši domājoši, talantīgi entuziastiski pedagogi. Tiek rīkoti vacāku sapulces, atklātie koncerti vecākiem. Aktīvi darbojas Vecāku komitēja, Skolas padome, Pedagoģiskā padome. Par kārtību skolā atbild skolas dežurante — Valija Ļevašova, mūsu mājas gariņš.